آموزش قلاب بافی بافت کیف مکرومه توسط خانم پاشایی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/4/4.