آموزش تهیه پای سیب توسط خانم عکاف در بخش آشپزی برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما تاریخ 99/4/3.