یه تنه مرزهای مردونگی و پدر بودن رو کلی هل داد جلو موهای خودشو تراشید با دخترش که سرطان داشت، همدردی کنه پدر قهرمانه😍❤👌 #پدر #