در برنامه امروز مدرسه تلویزیونی ایران تحلیل و بررسی سوالات عربی سه علوم و معارف اسلامی توسط استاد فاضل نیا از شبکه اموزش