مارمولک باسیلیک یا مارمولک روی آب سعی میکنند خانه های خود را زیر درختان مورد علاقه میمون های جیغ زن بسازند تا از باقیمانده میوه های آنها استفاده کنند. مارمولک های باسیلیک به خاطر مهارت عجیبش به مارمولک عیسی مسیح شهرت دارد.