روشنی چشم دلم جان برادر شده ای/ فاطمه آمدی و وارث کوثر شده ای ...