روایت خبرنگار نظامی شبکه چینی از حضور نیروهای ایرانی در سوریه .