آموزش رزین تکنیک گل خشک توسط خانم رزیتا محمدپور در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما تاریخ 99/3/20.