استوری ترانه حامد زمانی همراه با تصاویر جنایت پلیس آمریکا در کشتن شهروند سیاه پوست .