اعتراضات سراسری در واکنش به قتل شهروند سیاه‌پوست ساعت به ساعت گسترش می‌یابد و بسیاری از مناطق به میدانی برای ابراز تنفر مردم از دولت تبدیل شده است.