محافظت معترضان به تبعیض در آمریکا از فروشگاه ها و اماکن عمومی