بغض سخنگوی وزارت خارجه هنگام همدردی با مردم آمریکا، خشونت علیه شما را دیدیم و درکنار شما هستیم