وزیر بهداشت: این ویروس بسیار پیچیده و رفتار آن در هر مرحله و محیطی متفاوت است/ نخستین روزهای آشنایی‌ با این ویروس را سپری می‌کنیم و هنوز قضاوت درباره آن زود است