پایه دوازدهم متوسطه (شبکه چهار) برنامه ریزی ورزش برای سطوح مختلف سلامت - رشته تربیت بدنی - شاخه فنی و حرفه ای / ۵ خرداد