بازداشت تیم خبری CNN! مجری:هیچ وقت همچین چیزی ندیدم!