رژیم صهیونیستی وصله ای است که نمی ماند، موشن گرافی زیبا