پایه دوازدهم متوسطه (شبکه چهار) عملیات ترکیبی اصلاحی ورزش ها - پودمان پنج / ۲۱ اردیبهشت