نکته ها از گفته ها در بیان استاد فاطمی نیا موضوع : توبه .