سوال: چه گناهی است که اگر شما استغفار کنید خدا آن گناه را نمی‌بخشد و اگر هم پیامبر هفتاد بار در حق شما دعا کند باز هم خداوند آن را نمی‌بخشد؟