انیمیشن عقیق، چون رهند از دست خود دستی زنند/ چون جهند از نقص خود رقصی کنند ... مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج .