کارشناس سعودی:هیچ راهبردی برای مقابله با راهبرد ایران وجود ندارد...!