16 اردیبهشت سالگرد فوت پدر غزلسرایی معاصر ایران است.آثار حسین منزوی که بیشتر از هر چیزی درباره عشق بوده تا کنون بارها توسط خوانده‌های مختلف بازخوانی شده است. اشعار آیینی و سیاسی منزوی کمتر موردتوجه قرار گرفته در حالی که او از کودکی با شعر برای اهل بیت کار خود را آغاز کرده بود.