سهام عدالت از کجا پیدا شد؟ چه کسانی از این سهام محروم شدند؟