پایه دوازدهم متوسطه (شبکه چهار) عربی سه - حل تمرین۱۲ اردیبهشت