تصاویر ویژه از بازی آیت الله حائری شیرازی با نوه‌هایشان .