نحوه شرکت در پویش کرومات و نحوه رای گیری و اهدای جوایز