چرا برخی منکر وجود خداوند می شوند؟ در کلام شیوای آیت الله حائری شیرازی .