امام زمان اول نورشان ظاهر می شود و بعد خودشان در کلام آیت الله حائری شیرازی .