سکانس مراسم افتتاح و انفجار بخاری نفتی در سریال طنز نون خ 2 .