سکانس طنز نوید محمد زاده و ابد و یک روز در نون خ 2 .