کارگاه برنامه هزار راه نرفته درباره حرفشنوی همسران که صحبت های مهمان ها را می شنویم