عاشقش شدم لعنتی رو😂👍 چقدر برادرهاشو دوسن داره خواهر داشتنم نعمته هاااا😂😂😂 #