کرونا باعث شده شهر خلوت و بزهای کوهی به شهرهای ترکیه بیایند