500 نفر در کارخانه فرآوری گوشت کرونا گرفتند/سیصد خانه سالمند درگیر کرونا شده و بیش از 5000نفر فوت کردند!