سکانس مراسم خواستگاری مهیار در سریال طنز نون خ 2 .