سکانس خاطرات بهبود از خانه نقی در سریال پایتخت 6 .