طرز پخت رشته پلو آجیلی توسط سامان گلریز در برنامه بهونه شبکه سوم سیما .