روایتی کوتاه ببینین از بزرگترین قربانی ویروس کرونا