پویش جهادی کمک به خلق با شعرخوانی زیبای استاد احمد علوی