جهان در مقابل خدا زانو زد و آسمان را به کمک می طلبد