نخست وزیر اسپانیا: روی دیواری که در نزدیکی ورودی ساختمان سازمان ملل در نیویورک است یک بیت شعر از سعدی شاعر کهن ایرانی را گذاشته اند و در این بیت به ما یادآوری میکند که همه انسان ها جزئی از یک بدن هستند ...