تدریس درس 8 عربی پایه 9 توسط خانم پورزندی در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .