قسمتی از برنامه تمدن آسمانی که به معماری دوره اسلامی درایران و جهان می پردازد