معماری و هنر ایرانی بعد از ورود اسلام توسط استاد دکتر حسین سلطان زاده در برنامه سپید شبکه آموزش