بررسی معماری مسجد در نشست برنامه سپید مهندس معمار شهاب الدین ارفعی