قسمت هشتم فصل دوم عصر جدید در مرحله اول بخش پنجم شعبده بازی امیرمحمد باقری.