تدریس مساحت و محیط دایره بازی و ریاضی پایه 6 ابتدایی در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .