مثلِ بارانِ بهاری که نمی‌گوید کِی بی‌خبر در بزن و سرزده از راه برس #parasto