بخشی از سخنان شهید بهشتی در مورد عشق انسان به معبود و معشوق جاودان.