تدریس درس 15 هدیه های آسمانی سوم ابتدایی توسط صدف زاهدی در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش سیما .